Regulamin programu Karty Stałego Klienta Organizatorem programu Karty Stałego Klienta Semper jest firma P.P.H. MJS s.c. z siedzibą w Poznaniu ul. Szczepankowo 91. Program Karty Stałego Klienta Semper jest przeznaczony dla klientów dokonujących zakupów w Salonach Semper, a jego celem jest nagradzanie uczestników nabywających produkty objęte programem.
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu Karty Stałego Klienta Semper, określa prawa i obowiązki uczestnika.
1. Postanowienia ogólne
1.1 Program Karty Stałego Klienta Semper jest programem działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.2 Posiadacz Karty Stałego Klienta Semper uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
1.3 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
1.4 Prawo do upustów cenowych przysługuje wyłącznie uczestnikowi.
2. Uczestnictwo w Programie
2.1 Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta Semper należy dokonać zakupów w Salonie Semper jednorazowo na kwotę min. 500 pln, wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą oraz podpisać druk personalny Karty Stałego Klienta Semper dostępny w Salonach Semper. Z chwilą przekazania podpisanego druku personalnego, osoba zainteresowana otrzyma Kartę Stałego Klienta Semper. Korzystanie z Karty Stałego Klienta jest równoznaczne zakceptacją regulaminu.
2.2 Tylko właściwie wypełniony druk personalny Karty Stałego Klienta Semper zawierający zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie zaakceptowany przez Organizatora.
2.3 Dane osobowe uczestnika będą wprowadzone do bazy danych Programu Karty Stałego Klienta Semper.
3. Karta Stałego Klienta
3.1 Klient, przystępując do programu otrzymuje do korzystania Kartę Stałego Klienta Semper.
3.2 Karta Stałego Klienta Semper umożliwia dokonywanie zakupów we wszystkich Salonach Firmowych Semper z rabatem. Dokonywane transakcje będą zapisywane w systemie.
3.3 Każdy Posiadacz Karty Stałego Klienta dokonujący zakupów w Salonach Semper uprawniony jest do otrzymania 5% upustu. Rabat obowiązuje od następnych zakupów.
3.4 Klient dokonujący zakupów powyżej kwoty1000 pln jest uprawniony do otrzymania Karty Stałego Klienta i rabatu 5% już od pierwszego zakupu.
3.5 Posiadacz Karty Stałego Klienta jest uprawniony do otrzymania upustu 7% jeśli jednorazowy zakup przekracza 1500 pln.
3.6 Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta Semper nie sumują się z innymi, obowiązującymi promocjami.
3.7 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Klienta.
4. Zakończenie programu Karty Stałego Klienta Semper
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Karty Stałego Klienta Semper w każdym momencie.
4.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu Karty Stałego Klienta Semper Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karty Stałego Klienta Semper w punktach sprzedaży Semper i na stronie internetowej Organizatora programu.
5. Zmiany Regulaminu Programu
5.1 Organizator programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta Semper w każdym momencie.
5.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 5.1, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta Semper na stronie internetowej Organizatora programu (www.semperfashion.eu)
6. Ochrona danych osobowych
6.1 Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez P.P.H. MJS s.c. w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Zgoda, o której mowa w pkt 2.2 i powyżej, zostanie udzielona poprzez podpisanie druku personalnego Karty Stałego Klienta Semper.
7. Akceptacja Regulaminu
Niniejszy Regulamin programu Karty Stałego Klienta Semper będzie uznany za zaakceptowany przez uczestnika z chwilą pierwszego użycia Karty Stałego Klienta Semper wydanej uczestnikowi.